انتخاب سايز  ابزار گلويي پلي يورتان

هنگامی که به محصولات ابزار گلويي پلي يورتان نگاه می کنید، اندازه گیری به نام “عرض ” Breadth را مشاهده مي‌كنيد. این عرض اندازه  صفحه روبروی ابزار گلويي را نشان مي‌دهد و می توانيد از آن جهت تعیین اندازه ابزاري كه مي‌خواهيد  روی سقف خود نمایش داده شود استفاده كنيد. در ادامه برخی از دستورالعمل های کلی براي انتخاب سايز ابزار گلويي پلي يورتان ارائه شده است:

اتاق كوچك و متوسط

سقف با ارتفاع 4/2 متر : عرض 5 تا 12 سانت

سقف با ارتفاع 3 متر: عرض 10 تا 20 سانت

سقف با ارتفاع 6/3 متر: عرض 15 تا 25 سانت

 

سالن و اتاق بزرگ

سقف با ارتفاع 4/2 متر : عرض 10 تا 18 سانت

سقف با ارتفاع 3 متر: عرض 12 تا 25 سانت

سقف با ارتفاع 6/3 متر: عرض 18 تا 28 سانت

ابزار گلويي پلي يورتان

ابزار گلويي پلي يورتان

 

What size of molding to use.

When looking at our crown molding you will notice a measurement called “Breadth”. This is the size of the facing of the molding and can be used to determine how large you want the molding to appear on your ceiling. Here are some general guidelines that are all based on my opinion (so feel free to choose your own size even if it is outside my figures):

Small-Medium Room
8′ Ceiling: 2″ – 5″ Breadth
10′ Ceiling: 4″ – 8″ Breadth
12′ Ceiling: 6″ – 10″ Breadth
14+’ Ceiling: 8″ or wider Breadth

Large Room
8′ Ceiling: 4″ – 7″ Breadth
10′ Ceiling: 5″ – 10″ Breadth
12′ Ceiling: 7″ – 11″ Breadth
14+’ Ceiling: 9″ or wider Breadth