توضیحات پروژه

گچبري پلي يورتان در پروژه بازسازي تهرانپارس

در پروژه ابزار گچبري پلي يورتان تهرانپارس از ابزار قاب بندي و گلهاي گوشه به شرح زير جهت ايجاد قاب روي ديوار استفاده شد.

  XT-9722 ، XT-9722A ، XT-9629 ، XT-9629A

همچنين به عنوان نوار مياني از ابزار XT-9653 استفاده گرديد.