توضیحات پروژه

گچبري پلي يورتان در نياوران

در پروژه ابزار گچبري پلي يورتان نياوران از ابزار گلويي طرح دار XT-9634 و گل سقفي DP-1812 جهت گچبري سقف استفاده شد. همچنين از ابزار قاب بندي و گل گوشه به شرح زير براي ايجاد قاب در اين پروژه استفاده گرديد.

XT-9727 ، XT-9727B ، XT-9725 ، XT-9725A ، XT-9722 ، XT-9722A