نحوه برش ابزار گچبری پیش ساخته پلی یورتان

در این ویدئو نحوه برش ابزار گچبری پیش ساخته پلی یورتان (جایگزین گچبری سنتی) توسط دسگاههای برش دیده میشود. نکته قابل توجه این است که ابزار پلی یورتان با اره دستی نیز قابل برشکاری میباشد. لیکن استفاده از دستگاه دقت و سرعت برشکاری را افزایش میدهد.